FORUM - 12. PREDAVANJE: Bedem Cornaro -potencijal socijalnih inovacija

28.12.| utorak | 18:00

Bedem Cornaro predstavlja trenutno nevaloriziran prostor pogodan za ispunjavanje potreba stanara iz šire okolice. Kao takav, predstavlja potencijal za razvoj socijalnih inovacija utemeljenih na participativnom planiraju prostora. Socijalne inovacije mogu se okarakterizirati kao participativno osmišljeni modeli razvoja nekog prostora ili nekog sektora, prilagođenog potrebama samog stanovništva i namijenjeno održivom razvoju lokalne zajednice. Cilj foruma je potaknuti dijalog o potrebama, ali i mogućnostima lokalne zajednice u kontekstu mikrolokaliteta bedema, uz prikaz ideja i modela socijalnih inovacija iz drugih europskih gradova. Predavanje će održati dr.sc. Ivana Katurić (Urbanex, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci), a tema je „Bedem Cornaro – potencijal socijalnih inovacija“.

Ivana Katurić je direktorica Urbanex-a i predavač na Sveučilištu u Zagrebu i Rijeci. Doktorirala je u području održivog urbanog razvoja i strateškog planiranja na Sveučilištu u Milanu Bicocca, te završila Europski modul prostornog razvojnog planiranja na KU Leuven u Belgiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci predaje Strateško planiranje i održivi razvoj na diplomskom studiju Povijesti i interpretacije baštine u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docentice. Voditelj je izrade planova razvoja kulturnog sektora i kulturne baštine, izrade strateških razvojnih projekata i drugih dokumenata teritorijalnog i urbanog razvoja (uključujući pametni gradovi i pametni otoci), planova razvoja turizma, upravljanje i podrška provedbi strateških investicijskih projekata, priprema i provedba projekata strateškog planiranja sufinanciranog iz EU sredstava, savjetovanje u vezi EU fondova i programskog okvira 2007.-2014., 2014.-2020., 2021.-2027. i brojni drugi projekti. Ključni je stručnjak na projektima naručenim od strane Svjetske Banke, EBRD-a, različitih javnih i privatnih naručitelja.

Urbanex je neovisni think-tank, savjetodavna i istraživačka organizacija u području održivog urbanog razvoja i prostornih politika. Urbanex radi na širokom spektru pitanja teritorijalnog razvoja s posebnim naglaskom na održivi urbani razvoj i teritorijalnu koheziju. Urbanex je specijaliziran u pružanju usluga pripreme, izrade i provedbe projekata regionalnog i urbanog razvoja te planiranja projekata sufinanciranih od strane Europske unije i raznih programa financiranja. Tvrtka pruža usluge savjetovanja u području strateškog planiranja razvoja javnom i privatnom sektoru. Teme koje Urbanex podupire uključuju: integrirano upravljanje kulturnom baštinom i zaštićenim područjima prirodne baštine, integrirana teritorijalna ulaganja, GIS, istraživanje, razvoj i inovacije, participativno planiranje, strateško planiranje razvoja, održiva urbana mobilnost. Neki od istaknutih projekata su: Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom“, Pula „Urban Regeneration,“, SUPER (ESPON), suradnja na Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i brojni drugi.