FOKUS GRUPA

28.10.| četvrtak | 18:00

Kroz provođenje fokus grupa iskristalizirati će se realni problemi i potrebe lokalnog stanovništva i nastojat će se uspostaviti javno civilno partnerstvo u svrhu rješavanja detektiranih problema i poticanja kvalitetnije suradnje između organizacija civilnog društva, stanara i ostalih zainteresiranih pojedinaca.

4. Fokus grupa namijenjena je stanarima GK Varoš i GK Grad.  Na ovoj fokus grupi ćemo se baviti isključivo problemima stanara i prijedlozima kako unaprijediti kvalitetu života lokalnog stanovništva u GK Varoš i GK Grad.